O nas

Fundacja Anima Art powstała w 2011 roku jako jednostka wspomagająca szkołę Anima Art.

Powołały ją osoby, które nieformalnie wspierały działalność szkoły od samego zalążka pomysłu jej powstania.

Fundacja została ustanowiona na mocy aktu notarialnego oraz uzyskała wpis do KRS pod nr 0000397494.  

Celem Fundacji jest:

– prowadzenie działalności propagacyjnej i edukacyjnej w zakresie kultury i sztuki,

– wszechstronne wspieranie twórczości młodych twórców,

– działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność oświatowa i kulturalna, naukowa, naukowo –   techniczna, zwłaszcza na rzecz szkoły Policealne Studium Plastyczne „Anima – Art.”,

– pobudzanie działalności i aktywności środowisk nieprofesjonalnych artystów i twórców kultury,

– wspieranie merytoryczne i finansowe rozwoju indywidualnego uczniów i studentów szkół artystycznych oraz twórców,

– pokazywanie dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie animacji filmowej i grafiki,

– organizacja konkursów, festiwali i konferencji w zakresie kultury i sztuki,

– promocja wartościowych zjawisk kulturowych i artystycznych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym,

– popularyzacja idei ponadnarodowej współpracy i integracji środowisk artystycznych i naukowych,

– inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w zakresie kultury, sztuki i nauki w kraju i zagranicą,

– propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym rozwoju społecznym, artystycznym i kulturalnym.

Fundacja nie zakłada celów komercyjnych w swojej działalności statutowej, ale przede wszystkim gotowość realizacji celów statutowych.

Organem prowadzącym rejestr dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


 

statut_fundacji_animaart

 

©2018 Szkoła Fotografii Artystyczna Plastyczna Rysunku Nauka Kraków Rysowania Animacji